Razem się bawimy, razem się kształcimy
Działalność terapeutyczna

Działalność Terapeutyczna w Zespole Szkół

W pracy szkoły nad rozwojem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi istotne miejsce zajmują zajęcia terapeutyczne. Prowadzą je nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju zajęć. Praca terapeutyczna realizowana jest w oparciu o programy uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne każdego ucznia.

Poniżej znajduje się lista zajęć terapeutycznych jakie prowadzone są w Zespole Szkół.

Aby zapoznać się szerzej z daną terapią należy kliknąć na link

AVS-audiowizualna stymulacja mózgu
EEG biofeedback
Sala doświadczania świata
Metoda Indywidualnej Stymulacji Johansena
Terapia Metodą Warnkego
Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Indywidulana
Terapia Logopedyczna
Terapia Pedagogiczna
Trening Zastępowania Agresji
Zajęcia Socjoterapeutyczne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
Dodatkowe zajęcia terapeutyczne

AVS-audiowizualna stymulacja mózgu

Metoda, w której wykorzystano działanie światła i dźwięku na częstotliwość pracy mózgu. Pod wpływem sygnałów świetlnych i dźwiękowych mózg zmienia rodzaj swojej czynności. W zależności od użytego programu od stanu relaksu do stanu pełnego skoncentrowania. Jest to metoda wspomagająca stosowana w terapii i w leczeniu.EEG biofeedback

Metoda usprawniania pracy mózgu poprzez zmianę wzorca fal mózgowych. Terapia eegbiofeedback u osób z zaburzeniami usprawnia procesy poznawcze, percepcyjno-motoryczne. Relaksuje - wycisza lęki i agresję. Poprawia system odpornościowy, zmniejsza zapotrzebowanie na leki. Mogą z niej korzystać również osoby zdrowe w celu zwiększenia potencjału intelektualnego, kreatywności, poprawy samooceny, koncentracji.Metoda Indywidualnej Stymulacji Johansena

Metoda Indywidualnej Stymulacji Johansena JIAS polega na precyzyjnej stymulacji przetwarzania słuchowego i rozumienia mowy poprzez muzykę. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, uwagi słuchowej i koncentracji, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dla osób z autyzmem, niedosłuchem, po udarach, dla osób z szumami usznymi. Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen- duński nauczyciel i psycholog. Przyczynami powstania problemów z przetwarzaniem słuchowym mogą być: częste zapalenia ucha środkowego, mała ilość doświadczeń słuchowych, opóźnienie rozwoju.
Jeśli u dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy. W konsekwencji pojawiają się trudności w rozwoju mowy i prawidłowej artykulacji, problemy w uczeniu się, czytaniu, zaburzenia koncentracji uwagi, trudności w konstruowaniu wypowiedzi pisemnych.
Stymulacja słuchowa wg Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Daje szansę, aby otrzymać odpowiednią skumulowaną specyficzną stymulację i poprawić przetwarzanie słuchowe. Program terapeutyczny w formie indywidualnie zaprogramowanej lub standardowej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej przez 10 min, ewentualnie słucha muzyki standardowej w szkole. Zawsze przez słuchawki. Postępy w terapii kontrolowane są co 6-10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową (indywidualną lub standardową ) płytkę z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa około 10-16 miesięcy.Sala doświadczania świata

Dzięki znajdującym się w Sali urządzeniom, dzieciaki mają szansę doświadczenia wielu nowych wrażeń wzrokowych, dotykowych, słuchowych, węchowych, służy ona zatem prowadzeniu terapii polisensorycznej.
W naszej Sali znajduje się kurtyna światłowodów -"ściana" zwisających światłowodów, mieniących się wieloma kolorami, dających poczucie wyciszenia, odprężenia, a także dostarczająca wielu nowych wrażeń wzrokowych.
Projektor to urządzenie służące do wyświetlania obrazów lub efektów świetlnych na ścianie. Wspomaga koncentrację wzroku, spostrzegawczość, pobudza pamięć wzrokową, daje poczucie odprężenia, jak też rozbudza ciekawość oraz pobudza do działania.
Kolumna wodna, dostarcza wielu nowych bodźców wzrokowych, słuchowych, pobudza wyobraźnię, koncentruje wzrok, dostarcza nowych bodźców dotykowych. LUSTRO, dające poczucie nieskończonej przestrzeni. Kula obrotowa wywołuje powstanie setek punkcików świetlnych, które powoli przesuwając się poprzez sufit, ściany i podłogę i stale zmieniając kolor, służy do rozwijania percepcji wzrokowej. Zestaw do Aromoterapii - używane w nim olejki eteryczne działają leczniczo oraz poprawiają samopoczucie dzieci.
Dzieciaki przebywające w Sali Doświadczania Świata same dokonują wyboru tych bodźców, które dla są dla ich najprzyjemniejsze, na których chcą się koncentrować i którymi pragną się zajmować. Elementy tworzące salę, oddziałują korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności oraz umożliwiają odprężenie i stymulację. Będąc w Sali dziecko chłonie, bada i kontroluje szeroki zakresu bodźców zmysłowych w miłym otoczeniu. Otoczeniu, które zwiększa poczucie bezpieczeństwa, zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W tym bezpiecznym, wygodnym otoczeniu zmysły dzieci często są dodatkowopobudzane muzyką, która znakomicie usupełnia ten piękny seans relaksacyjny. Podczas zajęć wykorzystywane są również bajki terapeutyczne oraz masażyki relaksacyjne - dzieciaki je uwielbiają!Terapia Metodą Warnkego

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występuję trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Pozwala na poprawienie funkcjonowanie dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo - ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi.Terapia Integracji Sensorycznej

Jest to nowoczesna metoda diagnozy i terapii, która istotnie wpływa na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową, funkcjonowania społeczne i emocjonalne. Techniki terapeutyczne stosowane w SI mogą pomóc dzieciom lepiej funkcjonować w szkole i w domu przyczyniając się do ogólnej poprawy pracy układu nerwowego i ich sytuacji życiowej.Metoda SI jest wykorzystywana w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa, autystycznymi, niedowidzącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami werbalno-słuchowymi, z niemowlętami z grupy ryzyka. SI opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.Terapia Indywidualna

Mając na uwadze złożoność problemów wynikających z konieczności potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest terapia indywidualna uczniów. Celem spotkań jest pomaganie nastolatkom w radzeniu sobie z trudnościami okresu dorastania, w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w poprawie relacji z rodzicami, w pokonywaniu własnych słabości oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Zajęcia stanowią okazję do przeformułowania sądów o sobie i o otaczającej rzeczywistości. Proponowane zajęcia to drogi pomocy uczniom w rozwiązywaniu i pokonywaniu ich problemów.Terapia Logopedyczna

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z dziećmi z obniżaną sprawnością umysłową, z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Rozwój mowy i nabywanie kompetencji komunikacyjnych jest wspierany szeregiem metod, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Terapia jest nastawiona na totalną komunikację. Wykorzystywane są w niej, w miarę potrzeb alternatywne metody komunikacji takie jak : język gestów Makaton, PECS, PCS, oraz pictogramy. Stosowane są też m.in. elementy metody Dyna-Lingua M.S. oraz fonogesty.Terapia obejmuje też korektę wad wymowy, pracę nad zaburzeniami słuchu fonemowego, oraz pracę nad wszystkimi trudnościami w mowie i komunikacji wynikającymi ze specyfiki zaburzeń występujących u dzieci. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w profesjonalne multimedialne programy do terapii mowy. Każde dziecko objęte terapią jest diagnozowane i ma opracowany indywidualny program terapii.Terapia Pedagogiczna

To oddziaływania zmierzające do określonych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych. Celem nadrzędnym tych zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Cel ten realizowany jest w trakcie zabaw ruchowych, muzycznych, plastycznych oraz treningu twórczości. Podczas spotkań wykorzystywane są Metoda Symboli Dźwiękowych, Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dennisona oraz techniki relaksacyjne.Trening Zastępowania Agresji

To program zmian, który pomaga przezwyciężyć złe nawyki. Zajęcia mają na celu ćwiczenie zachowań odważnych nieagresywnych. W trakcie treningu uczestnicy uczą się dokonywania wyborów zachowania, tak by było ono skuteczne dla osiągnięcia wybranego celu. Składają się z trzech części: ćwiczeń umiejętności społecznych, treningu kontroli złości oraz treningu wnioskowania moralnego.Zajęcia Socjoterapeutyczne

Adresatami tych zajęć jest młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. Uczestnictwo w zajęciach rozwija u uczniów zdolności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem psychicznym oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego. Podczas zajęć młodzież ma okazję do odreagowania napięć, budowania pozytywnego obrazu samego siebie oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. Ponadto młodzież nabywa umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć, ćwiczy umiejętności konieczne do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz uczy się świadomego, wolnego od agresji radzenia sobie z konfliktami.Zajęcia korekcyjno-kompenacyjne

Są to zajęcia ukierunkowane z jednej strony na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), z drugiej zaś na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja). Celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem zajęć jest:
korygowanie wad postawy, zapobieganie pogłębianiu się istniejących wad, nauka przyjmowania właściwej postawy w pozycji siedzącej i stojącej, wzmacnianie gorsetu mięśniowego odpowiedzialnego za utrzymanie prawidłowej postawy, poprawa koordynacji ruchowej i równowagi, podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju.
Ćwiczenia są dobierane indywidualnie do każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości psychoruchowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez specjalistów nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacjnej w sali korekcyjnej, przy wykorzystaniu różnego rodzaju sprzętu: maty rehabilitacyjne, dyski z fakturami, laski gimnastyczne, woreczki, stepery, piłki gimnastyczne, kształtki rehabilitacyjne (walce, opony). Ćwiczenia korekcyjne prowadzone są metodami gier i zabaw ruchowych (m.in. w formie stacji ćwiczebnych i torów przeszkód), dostarczając dzieciom wiele radości i relaksu.Dodatkowe zajęcia terapeutyczne

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas I-III zostali objęci dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III" współfinansowanego przez Unię Europejską. Są to:
- gimnastyka korekcyjna - terapia integracji sensorycznej
- zajęcia psychoedukacyjne - terapia kinezjologii edukacyjnej Dennisona.
Przetarg na organizację i prowadzenie zajęć w szkole wygrało, działające przy ZSS 4, Stowarzyszenie "Uśmiech Losu".