Razem się bawimy, razem się kształcimy
Dokumentacja szkolna i dydaktyka

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
dotyczącymi naszej placówki

Spis podręczników dla Szkoły Podstawowej
na rok 2018/2019Podręczniki dla klasy 1a

Podręczniki dla klasy 2a

Podręczniki dla klasy 3a

Podręczniki dla klasy 4a i 4b

Podręcziki dla klasy 5a

Podręczniki dla klasy 6a

Podręczniki dla klasy 7a

Podręczniki dla klasy gimnazjalnej 3a

Odnawiamy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie"

W tym roku szkolnym staramy się o odnowienie naszego certyfikatu "Szkoły promującej zdrowie". Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentem prezentującym wyniki autoewaluacji związanej z tym projektem Aby zapoznać się z dokumentem proszę kliknąć na link obok ikonki Autoewaluacja

Przygot.M. Łaptaś, K. WalRegulamin konkursu Bezpieczna Droga

Jak co roku nasz Zespół Szkół organizuje Małopolski Konkurs Bezpieczna Droga. Aby zapoznać się z jego regulaminem proszę kliknąć na link obok ikonki Regulamin Małopolskiego Konkursu „Bezpieczna Droga”

Przygot.U. KościelnyWszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostosowanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie przy ul. Zakątek 2 na potrzeby osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Szukaj na stronie: "informacje o wszczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego"
(Zamawiający: inny podmiot niż Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
http://www.zeo.krakow.pl/pliki/zamowienia/wszczete.htm
Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci
w Internecie

17 grudnia 2012 nasz Zespół Szkół dołączył do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu "Safer Internet", które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Przygot. K.WalZapewnienie bezpieczeństwa to nasz priorytet

W naszej szkole priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca Bezpieczeństwo"

Celem przedsięwzięcia jest:
- zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole
- podejmowanie podnoszących bezpieczeństwo uczniów

Zadania podejmujowane w ramach projektu przez szkołę są we współpracy z partnerami:
- rodzicami uczniów
- instytucjami działającymi na rzecz zapobieganiu zjawisku przemocy
- społecznością lokalną
Szkoła nasza ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Zapraszamy wszystkich partnerów do współpracy.

pełnomocnik d/s projektu J. ChudybaDyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie, ul.Senatorska 9
ogłasza nabór na stanowisko referenta ds sekretariatu


Wymagane kwalifikacje
  • 1. Obywatelstwo polskie,
  • 2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
  • 3. Oświadczenie o niekaralności,
  • 4. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
  • 5. doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych;
  • 6. znajomość środowiska Windows i pakietu Office, SIO, PFRON
  • dobra znajomość obsługi komputera
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29.09.2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZSS nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko referent ds. sekretariatu " . Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zakończono:zgłoszono ofert 2.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko: Joanna Drabik

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie, ul.Senatorska 9
ogłasza nabór na stanowisko referenta


Wymagane kwalifikacje
  • Minimum średnie wykształcenie
  • Doświadczenie zawodowe w pracy referenta
  • dobra znajomość obsługi komputera
Oferty proszę przesyłać do dnia 25 września 2011r. na adres mailowy szkoły:

sekr_zss4krakow@oswiata.org.pl

Nabór zakończono:zgłoszono ofert 2.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko: Anna Roszkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.


Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum specjalnego nr 55

Współczesna edukacja kładzie szczególny nacisk na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w otaczającym je świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji. Dlatego też korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji powinny należeć do podstawowych umiejętności wynoszonych przez ucznia ze szkoły.....
więcej znajdziesz tu: program koła komputerowego

grono jako metoda nauczania

Pojęcie "gronou" przyjęło się jako określenie metody nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone "duże" przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte wcześniej założenia....
więcej znajdziesz tu: grono jako metoda nauczania