Razem się bawimy, razem się kształcimy
Dokumentacja szkolna i dydaktyka

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
dotyczącymi naszej placówki

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie, ul.Senatorska 9
ogłasza nabór na stanowisko referenta ds sekretariatu


Wymagane kwalifikacje
  • 1. Obywatelstwo polskie,
  • 2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
  • 3. Oświadczenie o niekaralności,
  • 4. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
  • 5. doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych;
  • 6. znajomość środowiska Windows i pakietu Office, SIO, PFRON
  • dobra znajomość obsługi komputera
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29.09.2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZSS nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko referent ds. sekretariatu " . Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zakończono:zgłoszono ofert 2.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko: Joanna Drabik

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

Spis podręczników dla Szkoły Podstawowej
na rok 2017/2018Podręczniki dla klasy 1a

Podręczniki dla klasy 2a

Podręczniki dla klasy 3a

Podręczniki dla klasy 3bPodręczniki dla klasy 4a

Podręcziki dla klasy 5a

Podręczniki dla klasy 6a

Podręczniki dla klasy 6d

Podręczniki dla klasy 7a

Podręczniki dla klasy 7dPodręczniki dla klasy gimnazjalnej 2a

Podręczniki dla klasy gimnazjalnej 3a

Odnawiamy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie"

W tym roku szkolnym staramy się o odnowienie naszego certyfikatu "Szkoły promującej zdrowie". Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentem prezentującym wyniki autoewaluacji związanej z tym projektem Aby zapoznać się z dokumentem proszę kliknąć na link obok ikonki Autoewaluacja

Przygot.M. Łaptaś, K. WalRegulamin konkursu Bezpieczna Droga

Jak co roku nasz Zespół Szkół organizuje Małopolski Konkurs Bezpieczna Droga. Aby zapoznać się z jego regulaminem proszę kliknąć na link obok ikonki Regulamin Małopolskiego Konkursu „Bezpieczna Droga”

Przygot.U. KościelnyWszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostosowanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie przy ul. Zakątek 2 na potrzeby osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Szukaj na stronie: "informacje o wszczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego"
(Zamawiający: inny podmiot niż Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
http://www.zeo.krakow.pl/pliki/zamowienia/wszczete.htm
Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci
w Internecie

17 grudnia 2012 nasz Zespół Szkół dołączył do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu "Safer Internet", które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Przygot. K.WalZapewnienie bezpieczeństwa to nasz priorytet

W naszej szkole priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca Bezpieczeństwo"

Celem przedsięwzięcia jest:
- zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole
- podejmowanie podnoszących bezpieczeństwo uczniów

Zadania podejmujowane w ramach projektu przez szkołę są we współpracy z partnerami:
- rodzicami uczniów
- instytucjami działającymi na rzecz zapobieganiu zjawisku przemocy
- społecznością lokalną
Szkoła nasza ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Zapraszamy wszystkich partnerów do współpracy.

pełnomocnik d/s projektu J. ChudybaDyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie, ul.Senatorska 9
ogłasza nabór na stanowisko referenta


Wymagane kwalifikacje
  • Minimum średnie wykształcenie
  • Doświadczenie zawodowe w pracy referenta
  • dobra znajomość obsługi komputera
Oferty proszę przesyłać do dnia 25 września 2011r. na adres mailowy szkoły:

sekr_zss4krakow@oswiata.org.pl

Nabór zakończono:zgłoszono ofert 2.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko: Anna Roszkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.


Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum specjalnego nr 55

Współczesna edukacja kładzie szczególny nacisk na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w otaczającym je świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji. Dlatego też korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji powinny należeć do podstawowych umiejętności wynoszonych przez ucznia ze szkoły.....
więcej znajdziesz tu: program koła komputerowego

grono jako metoda nauczania

Pojęcie "gronou" przyjęło się jako określenie metody nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone "duże" przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte wcześniej założenia....
więcej znajdziesz tu: grono jako metoda nauczania